Thursday, 2 February 2012

Sikh Festivals Calendar 2012


Sikh Festival Calender 2012

Sikh Holiday Dates in 2012
January 2012 05 Thursday Birthday of Guru Gobind Singh
13 Friday Lohri
31 Tuesday Birthday of Guru Har Rai (Nanakshahi calendar)
March 2012 09 Friday Hola Mohalla
April 2012 13 Friday Baisakhi (Khalsa)
18 Wednesday Birthday of Guru Angad Dev (Nanakshahi calendar)
18 Wednesday Birthday of Guru Tegh Bahadur (Nanakshahi calendar)
May 2012 02 Wednesday Birthday of Guru Arjan Dev (Nanakshahi calendar)
23 Wednesday Birthday of Guru Amar Das (Nanakshahi calendar)
June 2012 16 Saturday Martyrdom of Guru Arjan Dev (Nanakshahi calendar)
July 2012 05 Thursday Birthday of Guru Hargobind (Nanakshahi calendar)
23 Monday Birthday of Guru Har Krishen (Nanakshahi calendar)
October 2012 09 Tuesday Birthday of Guru Ram Das (Nanakshahi calendar)
November 2012 16 Tuesday Diwali
24 Saturday Martyrdom of Guru Tegh Bahadur (Nanakshahi calendar)
28 Thursday Guru Nanak Jayanti

No comments:

Post a Comment